Hvad er AVT?

Du er her: Forside / Hvad er AVT?

Hvad er AVT?

  • AVT er en forkortelse for Auditory-Verbal Therapy (auditiv verbal terapi)
  • I et AVT-forløb stimuleres den auditive sans for at styrke de områder i barnets hjerne, der hører
  • Én eller begge forældre deltager i alle AVT-sessioner, og overfører det de lærer til hverdags aktiviteter med barnet
  • Målet er, at barnet opnår et alderssvarende talesprog, og at den sproglige udvikling også giver barnet en god social integration

Hvad er det 3-årige AVT-forløb?

Fra 1. september 2017 har alle børn fra 0 år til og med 5 år, som er startet op i behandling for et dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab på 40 dB eller over, kunnet få et 3-årigt AVT-forløb på Århus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet /Gentofte Hospital. Decibel har en videns- og dokumentationsfunktion i indsatsen.

Klik her for at læse meget mere om det 3-årige AVT-forløb og hvordan du og dit barn bliver en del af det. Du kan også se film hvor du følger en familie til AVT, og hører om deres erfaringer.


AVT

AVT er forkortelsen for Auditory-Verbal Therapy, der oprindeligt er en metode fra den engelsksprogede del af verden. I udlandet er AVT meget velbeskrevet og har været brugt i mange år.

AVT satser udelukkende på at stimulere den auditive sans, altså den sans der er svækket. Gennem øget stimulering af barnets auditive sans bliver de dele af hjernen, der hører, styrket.

AVT har altså fokus på, at barnet skal kunne høre og forstå talt sprog gennem auditiv stimulering, og derfor bliver der ikke brugt tegn.

Målet er, at barnet opnår et alderssvarende talesprog til trods for høretabet, og at den sproglige udvikling også giver barnet en god social integration.

Forældrene er nøglepersonerne

AVT er meget mere end træning en time hos en AVT-terapeut. Timerne er selvfølgelig vigtige, da de er udgangspunktet for metoden, men det er forældrene, der er nøglepersonerne i træningen.

AVT er en livsstil, hvor barnet bliver mødt med auditiv stimulering i alle situationer i hverdagen. AVT uden forældreinddragelse findes ikke. Det er helt afgørende at forældrene går aktivt ind i træningen og er meget motiverede.

AVT træningen er ikke tilfældig. Der bliver hele tiden arbejdet mod både kortsigtede og langsigtede mål for barnet. AVT-terapeuten har overblikket. Terapeuten tester barnets hørelse og sprog jævnligt og kender derfor barnets høreniveau og udfordringer. Samtidig kender AVT-terapeuten også til den normale sproglige udvikling og har derfor overblikket til at sætte realistiske mål for det enkelte barn.

AVT-terapeutens rolle er at vise, hvordan familien kan arbejde med barnets auditive sans i alle situationer af barnets hverdag. AVT-terapeuten guider og coacher forældrene i AVT-principperne. Målet er, at barnet får den optimale auditive stimulering i hverdagen og derfor inddrages pædagoger og lærere også i AVT.

Der fødes årligt ca. 1-2 døve børn af døve forældre, og også de børn kan have stor udbytte af AVT.  De døve forældre vil kommunikere ved hjælp af tegnsprog til deres barn, men ved AVT-træningen  og ved besøg hos AVT-terapeuten vil forældrene have brug for en pædagogisk kontaktperson, som involveres intensivt i at lære barnet at bruge sin lyd – i samarbejde med forældrene og efter forældrenes ønske.

Er AVT for alle børn og familier?

Som udgangspunkt kræver AVT, at forældrene er indstillet på at lære deres barn med høretab at lytte, høre og tale. Det kræver tid, tålmodighed og lysten til at påtage sig ansvaret for barnets sproglige udvikling – præcis som forældre gør med normalthørende børn. Opgaven her er dog meget større, da barnet med høretab ikke har hørt i den første levetid. Og opgaven kan ikke udliciteres til andre fagpersoner – det er forældrene eller meget tætte familiemedlemmer, som skal udføre den daglige træning og deltage i de planlagte besøg hos AVT-terapeuten.

I ganske få og helt særlige tilfælde kan barnet med høretab ikke profitere af AVT. Det kan der være flere grunde til. Det kan være, at barnet ikke har adgang til god nok lyd med sine høreapparater, Bahs eller CI, eller at barnet har så massive andre vanskeligheder udover sit høretab, at det ikke er muligt for barnet at lære at bruge det lydlige input. I de ganske få og helt særlige tilfælde er det vigtigt, at familien tilbydes en anden type træning, som barnet kan profitere af. Der findes flere muligheder som du kan læse mere om her.  Men for langt størstedelen af børn med høretab – også for børn med andre vanskeligheder – vil AVT være en god metode med et stort udbytte for det enkelte barn.

Tidligere nedslag i børnegruppen har vist, at en stor gruppe danske småbørn med behandlingskrævende høretab ikke opnår et alderssvarende talesprog, inden de starter i skole. En videnskabelig undersøgelse af danske småbørn med CI udgivet i 2013 viser, at under 40 % af denne børnegruppe har et alderssvarende talesprog.

Det ser anderledes ud i udlandet, hvor 80 – 100% af børnene opnår et alderssvarende talesprog – såfremt de modtager et 3-årigt forløb med AVT inden skolestart. Decibel har i foråret 2017 afsluttet sit 4-årige projekt, hvor 55 familier og deres børn med høretab har gået i et 3-årigt AVT-forløb. Resultaterne herfra viser, at den samlede børnegruppe i projektet opnår et alderssvarende talesprog på linje med udenlandske resultater fra f.eks. England og Australien.

Hvis du er medlem af Decibel, kan du som familiemedlem se videoer fra Decibels AVT-konference d. 17. maj 2017. Du skal følge linket her.
Som professionelt medlem kan du se videoerne her. Bemærk at begge links kræver medlemslogin.

Du kan læse et resumé af Decibels AVT-konference her.

AVT-metoden følger 10 principper, som AVT-terapeuterne arbejder ud fra. I Sundhedsstyrelsens “Kliniske retningslinjer for pædiatrisk cochlear implantation i Danmark” kan de læses på dansk i Bilag 3.

Relaterede links

Det 3-årige AVT-forløb

Flere informationer om AVT og det 3-årige AVT-forløb

Sprogvalg - hvilke muligheder er der?

Hvis dit barn har andre vanskeligheder, der konkurrerer med høretabet, og som gør, at det er svært for dit barn at lære familiens sprog, er det vigtigt, at du ved, at der findes forskellige sprogmuligheder for dit barn (...)

Decibels AVT konference

Et resumé af Decibels konference som blev afholdt ved AVT-forskningsprojektets afslutning (...)