Hvad er AVT?

Du er her: Forside / Hvad er AVT?

Hvad er AVT?

AVT er forkortelsen for Auditory-Verbal Therapy, der oprindeligt er en metode fra den engelsksprogede del af verden. I udlandet er AVT meget velbeskrevet og har været brugt i mange år.

AVT satser udelukkende på at stimulere den auditive sans, altså den sans der er svækket. Gennem øget stimulering af barnets auditive sans bliver de dele af hjernen, der hører, styrket.

AVT har altså fokus på, at barnet skal kunne høre og forstå talt sprog gennem auditiv stimulering, og derfor bliver der ikke brugt tegn.

Målet er, at barnet opnår et alderssvarende talesprog til trods for høretabet, og at den sproglige udvikling også giver barnet en god social integration.

Forældrene er nøglepersonerne

AVT er meget mere end træning en time hos en AVT-terapeut. Timerne er selvfølgelig vigtige, da de er udgangspunktet for metoden, men det er forældrene, der er nøglepersonerne i træningen.

AVT er en livsstil, hvor barnet bliver mødt med auditiv stimulering i alle situationer i hverdagen. AVT uden forældreinddragelse findes ikke. Det er helt afgørende at forældrene går aktivt ind i træningen og er meget motiverede.

AVT træningen er ikke tilfældig. Der bliver hele tiden arbejdet mod både kortsigtede og langsigtede mål for barnet. AVT-terapeuten har overblikket. Terapeuten tester barnets hørelse og sprog jævnligt og kender derfor barnets høreniveau og udfordringer. Samtidig kender AVT-terapeuten også til den normale sproglige udvikling og har derfor overblikket til at sætte realistiske mål for det enkelte barn.

AVT-terapeutens rolle er at vise, hvordan familien kan arbejde med barnets auditive sans i alle situationer af barnets hverdag. AVT-terapeuten guider og coacher forældrene i AVT-principperne. Målet er at barnet får den optimale auditive stimulering i hverdagen og derfor inddrages pædagoger og lærere også i AVT.

Der fødes årligt ca. 1-2 døve børn af døve forældre, og også de børn kan have stor udbytte af AVT.  De døve forældre vil kommunikere ved hjælp af tegnsprog til deres barn, men ved AVT-træningen  og ved besøg hos AVT-terapeuten vil forældrene have brug for en pædagogisk kontaktperson, som involveres intensivt i at lære barnet at bruge sin lyd – i samarbejde med forældrene og efter forældrenes ønske.

AVT er ikke for alle børn og familier

Som udgangspunkt kræver AVT, at forældrene er indstillet på at lære at lære deres barn med høretab at lytte, høre og tale. Det kræver tid, tålmodighed og lysten til at påtage sig ansvaret for barnets sproglige udvikling – præcis som forældre gør med normalthørende børn. Opgaven her er dog meget større, da barnet med høretab ikke har hørt det første stykke tid. Og opgaven kan ikke udliciteres til andre fagpersoner – det er forældrene eller meget tætte familiemedlemmer, som skal udføre den daglige træning og deltage i de planlagte besøg hos AVT-terapeuten.

Ikke alle børn med høretab kan profitere af AVT. Af flere grunde. Det kan være, at barnet ikke har adgang til god nok lyd med sine høreapparater, Bahs eller CI, eller at barnet har så massive andre vanskeligheder udover sit høretab, at det ikke er muligt for barnet at lære at bruge det lydlige indput. I de situationer er det vigtigt, at familien tilbydes en anden type træning, som barnet kan profitere af.

En stor gruppe danske småbørn med behandlingskrævende høretab opnår ikke et alderssvarende talesprog inden de starter i skole. Det ser anderledes ud i udlandet, hvor en større andel af børnene opnår et alderssvarende talesprog – såfremt de modtager et 3-årigt forløb med AVT inden skolestart.

En videnskabelig undersøgelse af danske småbørn med CI udgivet i 2013 viser, at under 40 % af denne børnegruppe har et alderssvarende talesprog mod 80-100 % i England og Australien i tilsvarende børne- og aldersgruppe, som havde modtaget et 3-årigt interventionsforløb med AVT.

I Danmark er børn med høretab ikke tilknyttet et fast og standardiseret forløb med AVT-genoptræning, mens mulighederne for at være tilknyttet et kvalificeret AVT-genoptræningsforløb er bedre for børnene i for eksempel England og Australien.

AVT-metoden følger 10 principper, som AVT-terapeuterne arbejder ud fra. Du kan læse de originale 10 principper her. I Sundhedsstyrelsens “Kliniske retningslinjer for pædiatrisk cochlear implantation i Danmark” kan de læses på dansk i Bilag 3. Se Sundhedsstyrelsens retningslinger her