13. december 2017

Status på IHEAR-projektet

IHEAR-projektet har været i gang i et års tid

I snart et år har Decibel i samarbejde med IHEAR-projektets fire øvrige projektpartnere haft fokus på praksis i grundskolens indskoling for elever med høretab. 47 børn og deres forældre deltager i projektet sammen med deres skoler og børnehaver for de børn, der endnu ikke er begyndt i skole. Desuden er der en normalthørende kontrolgruppe på 30 børn. I studiet deltager ca. 250 respondenter og det er dermed et af de største studier med dette fokus på verdensplan.

Formålet er at udarbejde en opdateret praksis for børn med høretab i grundskolens indskoling, så børn med høretab opnår samme forudsætninger for daglig læring og social trivsel som deres normalthørende jævnaldrende.

 

IHEAR-projekt har fokus på barnet med høretab, barnets forældre og barnets lærere.
Forældrene modtager sammen med deres barn undervisning og vejledning baseret på auditive strategier og teknikker for at fremme eller fastholde en fortsat talesproglig udvikling. Der arbejdes med fokus på fire udviklingsområder:
– Kognition
– Auditive færdigheder
– Social trivsel
– Tale og sprog

Hvert barn er tilknyttet en specifik AV-underviser/vejleder, som de ser 2-4 gange årligt – alt efter barnets behov – gennem 3 år. 42 familier er tilknyttet AV-underviserne i Decibel i Hellerup – heraf tre familier fra hhv. Norge, Sverige og på Færøerne. Fem familier er tilknyttet audiologisk klinik/Vestdansk CI-center på Aarhus Universitetshospital.
Alle familier og børn har været til første undervisning og vejledningssession og anden runde er netop gået i gang. Barnet bliver testet en gang om året efter en fast testprotokol og resultaterne herfra bliver brugt til at evaluere på IHEAR-projektets indsats og aktiviteter.

Børnene gennemgår desuden en gang årligt to audiometriske test, som bliver udført af Oticon Medical hos Oticon. Der laves både aided threshold og en sætningsbaseret taleaudiometrisk test i støj (Dantale 2).
Sidste uge af november deltog forældrene i et dagskursus, hvor de fik præsenteret de første resultater fra de audiometriske tests, viden omkring høretekniske hjælpemidler, viden om hvordan der arbejdes med sprog i skolen og observationer fra efterårets feltarbejde på børnenes skoler og institutioner.  72 forældre deltog på dagen.

To gange årligt er AV-underviserne ude på børnenes skoler eller institutioner og observere og vejlede. Som minimum deltager barnets kontaktlærer i denne vejledning, men mange skoler og institutioner har valgt at inddrage både pædagoger og øvrige lærere fra teamet omkring barnet. Det er en travl hverdag, vi træder ind i, og projektets aktiviteter er derfor forsøgt tilrettelagt, så de bedst muligt tager hensyn til det. Vi er overvejende blevet taget godt imod – og med ca. 30 besøg med systematisk har vi allerede lært meget på godt og ondt.

Udover at deltage i to årlige vejledninger skal barnets kontaktlærer en gang årligt udfylde et spørgeskema, hvor læren scorer eleven med høretab i sammenligning med elevens klassekammerater.

I sidste uge af november var lærerne inviteret til et heldagskursus, hvor der blev sat fokus på hjernen som fundament for auditiv udvikling, høretekniske hjælpemidler, auditive strategier og teknikker samt observationer baseret på feltarbejdet ude på skolerne og i institutionerne.

 

I samarbejde med den lokale talehørekonsulent

I opstarten af projektet blev det tydeligt, at det er vigtigt at indtænke den lokale talehørekonsulent i projektet i den forstand, at der bliver delt viden – dels fra projektet – og specifikt på det enkelte barn. Der er derfor blevet holdt et informationsmøde for talehørekonsulenter, der har børn med i projektet i det tidlige efterår og et nyt er planlagt til afholdelse medio januar 2018. Dette bliver prioriteret for at sikre, at viden bliver delt og kommer ud til de parter, der er omkring børnene. Samarbejdet med lokal talehørekonsulent forudsætter forældres samtykke.

Det er vigtigt at understrege fra IHEAR-projektet, at indsatsen herfra IKKE erstatter den vejledning som lokal talehørekonsulent yder til barn, forældre og skole. Med andre ord – den lokale talehørekonsulent skal fortsætte sit arbejde som altid.

 

Børn med yderligere vanskeligheder end deres høretab

I projektet deltager godt 20% af børn, som udover deres høretab har en anden diagnose. For nogle børn betyder det, at deres øvrige vanskeligheder kan influere på muligheden for at udvikle auditive færdigheder, sprog og tale – for andre har det ingen betydning herfor. For alle børnene gælder, at de skal opleve at have samme muligheder som deres normalthørende jævnaldrende med samme diagnose. Dog altid med det enkelte barns egne ressourcer for øje.

I tidligere studier og nedslag i børnegruppen i Danmark (se blandt andet Decibels forskningsprojekt om AVT som metode) har der ligeledes været godt 20% af børn med andre vanskeligheder end deres høretab. Vi vurderer derfor, at børnegruppen i IHEAR-projektet afspejler den samlede målgruppe af børn med høretab.

 

Følgegruppe og styregruppe
I følgegruppen er repræsenteret parter fra høreområdet: Det drejer sig om PPR, repræsentanter for de højt specialiserede vejledningstilbud, Socialstyrelsen, ALF, skolelederforeningen samt skoleledere som deltager i projektet. Følgegruppen mødes en gang årligt med det formål at få faglig sparring og senere at få viden fra IHEAR-projektet forankret i praksis. Første møde blev afholdt i november måned.

Styregruppen er projektets øverste beslutningskompetence og mødes halvårligt for at sikre, at projektet stadig er relevant og bevæger sig i den rigtige retning. I styregruppen er projektpartnerne (Oticon/Oticon Medical, Rigshospitalet, Region Hovedstadens Kommunikationscenter, Aarhus Universitetshospital og Decibel) hver repræsenteret med to deltagere. Desuden sidder Innovationsfondens investment manager med. Søren Kamaric Riis fra Oticon Medical er formand for styregruppen.

Læs alt om IHEAR-projektet her.

 

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Log ind for at skrive en kommentar