Hverdagen med høretab

Du er her: Forside / Hverdagen med høretab / Den første tid med høretab / Anbefalinger for godt udbytte

Anbefalinger for godt udbytte

Her er en række anbefalinger, som er vigtige for et godt udbytte af dit barns høreteknik. Anbefalingerne er baseret på at få en god hørelse og et alderssvarende talesprog. Børn er forskellige og derfor kan udbyttet også variere, men det er vigtigt, at anbefalingerne også følges for de børn, der f.eks. har andre vanskeligheder – da disse børn i lige så høj grad har behov for at blive stimuleret med lyd.

Husk - det handler om hjernen

Forskning om børn med høretab viser, at det handler om at stimulere barnet med lyd, hvis målet er at få en god hørelse og et alderssvarende talesprog. Specifikt er det hjernens bearbejdning af sprog, som skal stimuleres. Når et barn ikke hører eller hører med en hørenedsættelse, så vil hjernen nemlig opfatte sprog via visuelle stimuli (tegn, mimik, gestik) modsat hos hørende, hvor hjernen opfatter sprog via auditive stimuli (lyd). Når barnet kommer i gang med at bruge sin høreteknik følger lyd og deraf muligheden for at opfatte sprog via lyd og tale. For at udnytte det bedst muligt, er det vigtigt, at vi ændrer hjernens bearbejdning af sprog, så det foregår via lyd og tale frem for visuelle stimuli. Derfor skal barnet have så meget auditiv stimulation som muligt.  Netop derfor anbefaler Decibel ikke, at du bruger tegnsprog i den periode, hvor talesproget skal læres – med mindre tegnsprog er dit modersmål. Har dit barn andre vanskeligheder, der konkurrerer med høretab, så læs mere om de forskellige sprogmuligheder her. Og husk – for børn, der har brug for forskellig visuel støtte, er det vigtigt med en auditiv stimulering sideløbende for at få bedst mulig hørelse med høreteknikken.

Stimuler med lyd så snart høretabet er konstateret

Forskning viser, at det har stor effekt på hjernen at blive stimuleret med lyd, så snart høretabet er opdaget. Derfor er det vigtigt, at barnet hele tiden bruger begge sine høreapparater, Bahs eller CI. Dit barns hjerne skal lære at opfatte sprog via lyd og tale, da det er med til at bane vejen for et godt talesprogligt resultat. Altså på med høreteknikken hele dagen – hver dag.

Kæmp for specialiseret genoptræning i din kommune

Det er vigtigt, at du som forælder til et barn med høretab lærer, hvordan du kan stimulere dit barn med lyd og hjælpe dit barn med at lære at bruge sin høresans, og at lyd og tale giver mening. Derfor er det nødvendigt med en specialiseret genoptræning med dette fokus for øje. Det er din kommune, der har ansvaret for at tilbyde dette. I praksis oplever mange forældre dog, at de selv skal presse på for at få dette tilbud etableret.

Lær dit barn at høre og tale

Forskning viser, at den primære sprogindlæring foregår i hjemmet og, at det derfor er dig som forælder, der er dit barns vigtigste sprogmodel (Moeller, M. et. al. 2013). Du skal derfor modtage undervisning i, hvordan du støtter dit barn i at lære at høre og tale. Derfor skal du også altid deltage i den tale-hørepædagogiske undervisning af dit barn. Den mest udbredte metode til at lære børn med høretab at høre, lytte og tale er AVT.

Lad dit barn gå i den lokale institution

Dit barn har brug for at være blandt andre børn, der taler. I litteraturen kaldes det, at barnet skal være blandt gode sprogmodeller. Dit barn bliver støttet i sin høremæssige- og talesproglige udvikling, når han eller hun er i et miljø, hvor der bliver talt og pædagogisk arbejdet for dette. Decibel har mange gode erfaringer med børn, som går i den lokale institution eller hos den lokale dagplejemor. Børnene indgår som en naturlig del af det sociale liv på lige fod med de normalthørende børn.

Langt størstedelen af børnene, der går i institution, har støtte i begyndelsen af deres institutionsliv. Omfanget afhænger af det enkelte barns behov og varierer meget. Det er derfor ikke muligt at nævne et specifikt timeantal. Der er flere forskellige måder at varetage støttefunktionen på: I nogle tilfælde får barnet en fast støttepædagog, andre steder deler barnet støtten med et eller flere andre børn, og andre steder igen bliver støttetimerne givet som en opnormering af de pædagogiske timer på en stue. Det er vigtigt, at du taler med institutionen om, hvordan støtten bliver brugt mest effektivt for at dække netop dit barns behov.

Vær en god tovholder

Eller lær at være en god tovholder. Der er mange forskellige faggrupper og professionelle omkring dit barn med høretab. I midten af dem står du som forælder. Det er dig, der kender dit barn, dig der kender til de forskellige professionelles styrker og kan skabe den sammenhæng omkring dit barns udvikling, som er nødvendig. For de fleste virker det overvældende, men det er nødvendigt, at du bedst muligt tager styringen, for det er dig, der bedst taler dit barns sag. Det er også dig, som for eksempel kan sikre, at der er et fælles fodslag mellem institution/støttepædagog, tale-hørepædagog og dig som forælder.

Stil krav til de professionelle omkring dit barn

Udviklingen inden for høreteknik går hurtig, og der er langt mellem børn med høretab i kommunerne, og mange af de professionelle, du møder, vil derfor ikke have kendskab til børn med høretab eller sidde inde med en opdateret viden om praksis. Netop derfor er det vigtigt, at du stiller krav om, at der bliver arbejdet for dine ønsker for dit barn, at anbefalinger for godt udbytte bliver fulgt, og at du bliver inddraget i arbejdet med dit barn. Husk – at et godt, konstruktivt og ærligt samarbejde med de professionelle er vigtigt for dig og dit barn.

Har dit barn brug for støtte?

Find ud af, hvad dit barn har brug for støtte til – særligt vigtigt for børn med andre vanskeligheder.

Der skal være fokus på netop dit barns behov, når der skal sammensættes et tilbud af tale-hørepædagogisk undervisning, støttetimer, institutionsplacering, tabt arbejdsfortjeneste med mere: Derfor find ud af, hvad dit barn har behov for!

Hvis dit barn ikke udvikler sig som forventet, er det ekstra vigtigt. Find ud af, om dit barn har andre vanskeligheder end høretabet og få slået fast, hvad der er dit barns største udfordring, så han eller hun kan få støtte herefter: Høretabet er sjældent barnets væsentligste udfordring, hvis der er tale om yderligere handicaps.

CI-centret elle den audiologiske afdeling kan hjælpe med at henvise til relevant ekspertise, hvis ikke du kan finde hjælpen i din kommune. Det er vigtigt, at du som forælder presser på for at finde svar. Og husk – for børn, der har brug for forskellig visuel støtte, er det vigtigt med en auditiv stimulering sideløbende for at få bedst mulig hørelse med høreteknikken.

Brug netværk med andre familier med høretab

Mange forældre fortæller, at de har stort udbytte af at dele oplevelser og erfaringer med andre forældre. Ofte kan det være lettere at tale med andre som har været i en lignende situation og ofte vil det være i et sådan netværk, at de gode idéer opstår og udveksles. Så brug andre, så de kan bruge dig.

Relaterede artikler

AVT projekt
AVT-forskningsprojektet er afsluttet.

Resultat: AVT kom på finansloven i 2017.
Et 3-årigt AVT-forløb er nu en del af den behandling der tilbydes i sundhedssystemet for alle børn på 0-5 år med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab på min 40 db, uanset hvilken høreteknologi de bruger. Tidligere blev der givet 1 års AVT, og kun til børn og unge med CI.
Læs alt om det nye AVT-forløb på decibel.dk/avt

Udgivelser: Auditory verbal habilitation is associated with improved outcome for children with cochlear implant.
(På dansk: Auditiv verbal behandling er forbundet med bedre udbytte for børn med cochlear implant.)

Artiklen er udkommet i Cochlear Implants International. Den præsenterer resultaterne at et studie der anvender data fra AVT-projektet. Dataen omhandler 36 børn med CI, der har fået 3 års AVT undervisning og deres resultater bliver sammenlignet med en anden kohorte; 96 børn med CI der har fået dansk standard behandling. Resultaterne viser at de børn der har deltaget i det 3-årige AVT undervisnings forløb, klarer sig bedre i tale- og sprogtest, end de andre børn. Studiet har undersøgt børnenes impressive og ekspressive ordforråd samt deres sprogforståelse.
AVT-projektet inkluderede børn med flere slags høreteknologier end CI, men denne artikel fokuserer på resultaterne for børn med CI.

Percy-Smith, et. al. 2017. Auditory verbal habilitation is associated with improved outcome for children with cochlear implant. Cochlear Implants International
An Interdisciplinary Journal. Volume 19, 2018 - Issue 1.Differences and similarities in early vocabulary development between children with hearing aids and children with cochlear implant enrolled in 3-year auditory verbal intervention
(På dansk: Forskelle og ligheder mellem tidlig ordforrådsudvikling hos børn med høreapparater / benforankrede høreapparater (bahs) sammenlignet med børn med CI i et 3-årigt AVT-forløb)

Artiklen er udgivet i International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.

Har både børn med CI og børn med høreapparater gavn af 3 års AVT?
Effekten af AV-genoptræning er ikke tidligere blevet beskrevet i forhold til, om børn med lette til moderate høretab har samme intense behov for AV-genoptræning, som børn med CI har. Derfor sammenlignede forfatterne testscore hos børnene med høreapparater/bahs og børnene med CI for at se, om der var forskel på deres sproglige udbytte af AVT i de tre år, projektet varede. Resultaterne viste ingen signifikant forskel på ordforrådsudviklingen imellem de to børne grupper, men der var en signifikant forskel på hele gruppen af børn med høretab sammenlignet med børn med normalhørelse.
98,2% af familierne i projektet gennemførte alle tre år. Konklusionen var, at alle børn med høretab udvikler sig positivt over tre år med AVT – men de når ikke samme niveau som børn med normal hørelse. På denne baggrund er det relevant at tilbyde AVT i Danmark til alle børn med høretab uanset hvilken høreteknik, deres høretab er afhjulpet med. Det er netop det, der har været en realitet siden sidste år, hvor det eksisterende 1-årige AVT-forløb til børn med CI blev udvidet til et 3-årigt tilbud og nu tilbydes en bredere målgruppe uanset høreteknik.

1-3-6; følger Danmark anbefalingerne?
Lone Percy-Smith og medforfattere undersøgte også neonatal hørescreening i forhold til retningslinjerne fra 1-3-6 Early Hearing Detection and Intervention (EHDI). 1-3-6 betyder, at barnet skal være hørescreenet ved 1 måneds alderen, diagnosticeret ved 3 måneder og ved 6 måneder skal der påbegyndes høreteknologisk behandling samt guidning af forældre. Resultaterne viste, at alle børn med høretab var både diagnosticeret og behandlet senere, end EHDI anbefaler. I gennemsnit blev børnene diagnosticeret med høretab ved 6 måneder, fik høreapparater ved 13 måneder og blev CI-implanteret ved 12 måneder. CI-børnene har påbegyndt høreapparat-behandling før implantationen, så i deres tilfælde er den første høreteknologiske behandling startet før 12 måneder (høreapparater for disse børn bruges til at stimulere hørenerven, men giver ikke adgang til sproglyde). Derimod kommer børnene med høreapparater først i gang med deres behandling 7 måneder for sent. Der er derfor behov for fremtidige større undersøgelser af, hvordan formålet med neonatal hørescreening egentlig opfyldes i Danmark.

Percy-Smith et. al. 2018. Differences and similarities in early vocabulary development between children with hearing aids and children with cochlear implant enrolled in 3-year auditory verbal intervention. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. Volume 108, May 2018.

Accepteret til udgivelse: Dieleman et.al. 2018. Language outcome in children with congenital hearing impairment: the influence of etiology
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.